Chaussure nike chaussure sport sac a main nike chaussure adidas chaussure lunette de soleil Vetement Chaussure adidas Kleid Sportschuhe adidas schuhe adidas schuhe nike schuhe schmuck nike schuhe damen Taschen sonnenbrille

«Україна і світ»


21.12.2016

Міністерство освіти і науки України

Міністерство культури України

Київський національний університет

культури і мистецтв

Conference_logo

Міжнародна науково-практична конференція

«Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності

у сфері міжнародних відносин»

19-20 квітня 2017 року

Київ, Україна

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин», яка відбудеться 19-20 квітня 2017 року на Факультеті журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.

Місце проведення: м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, Київський національний університет культури і мистецтв (корпус 2), ауд. 506.

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Історико-теоретичні аспекти міжнародних відносин.

Секція 2. Міжнародні відносини, зовнішня політика і дипломатія: сучасні виклики для України.

Секція 3. Міжнародне співробітництво у сфері охорони культурної спадщини та Україна.

Секція 4. Сучасне міжнародне право: стан та перспективи розвитку.

Секція 5. Світове господарство та міжнародні економічні відносини.

Секція 6. Суспільні комунікації та лінгвістичне забезпечення міжнародної діяльності.

Секція 7. Соціологія міжнародних відносин, соціологічні дослідженні в галузі міжнародних відносин.

Секція 8. Міжнародні медіакомунікації та комунікативні технології.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових статей «Україна і Світ:теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин».

Термін подачі матеріалів – до 15 березня 2017 року.

Необхідно повідомити про Ваше рішення і надіслати заявку, оформлену відповідно до пропонованого зразка та надіслати на нашу адресу тези доповіді, обсягом до трьох сторінок (в електронному вигляді), згідно із зазначеними вимогами.

Робочі мови: українська, російська, англійська, польська

Форма участі у конференції

(необхідне позначити)

□ Виступ     □  Слухач   □ Тільки публікація тез

 

Витрати на проїзд, проживання, харчування здійснюються за рахунок учасників конференції.

Організаційний внесок за участь у конференції не сплачується.

Публікація тез безкоштовна.

Збірник матеріалів конференції учасники отримають під час конференції.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище _______________________
Ім’я____________________________
По батькові _____________________
Місто __________________________
Навчальний заклад _______________
Номер секції                                          
Тема доповіді:___________________
________________________________
________________________________
________________________________
Поштовий індекс ________________
Поштова адреса__________________
Контактний телефон______________
E-mail__________________________
Підпис учасника                                          Дата

 

Вимоги щодо структури і технічного оформлення статей:

1. Наукова стаття повинна містити не менше 5 сторінок і такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– історіографію питання, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

2. Розташування структурних елементів статті: УДК (у верхньому лівому кутку); ім’я та прізвище (з правого боку), під ним у дужках місто, напр.: (Київ); назва статті великими літерами, 14 кеглем, напівжирним шрифтом, по центру; анотація однією з робочих мов (1000-1500 знаків з пробілами) – 14 кеглем, курсивом; анотація повинна бути структурованою, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки; ключові слова однією з робочих мов (6–8 слів) – 14 кеглем, курсивом.

3. Вимоги для оформлення тексту: поля: ліве 30 мм, верхнє і нижнє – 20 мм; праве – 10 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ. Щодо символів. В тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: «», тире: – , апостроф: ’.

4. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком: [7, с. 123], де 7 – номер джерела за списком використаних джерел, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела – [15, арк. 258, 231 зв].

5. Джерела та література – подається після основного тексту в кінці статті в алфавітному порядку після слів «Джерела та література» (по центру), відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. Не припустимо подавати декілька джерел під одним пунктом у списку літератури.

6. Стаття подається однією з робочих мов, в електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows, особисто чи електронною поштою на кафедру міжнародних відносин.

7. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається в оригіналі або в сканованому вигляді електронною поштою на кафедру міжнародних відносин.

8. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на наукове редагування, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

9. Окремим файлом подаються відомості про автора – науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи/навчання, телефон та e-mail.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ

УДК 327 (091)

Ластовський Валерій

доктор історичних наук, професор

(Київ)

МІЖНАРОДНИЙ ТА ОСОБИСТІСНИЙ ФАКТОРИ В ПРОЦЕСІ ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

[Анотація укр. мовою]

Ключові слова: […]

[Текст]

Джерела та література

  1. Археологія доби українського козацтва ХVI-ХVIII ст. / Д.Я. Телегін (відп. ред.). – К., 1997.
  2. Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. – Ленинград, 1990.

ЗАЯВКИ ПРИЙМАЮТЬСЯ:

Заявки учасників конференції з позначкою «На конференцію»  та електронні варіанти статей, інформацію про авторів просимо надсилати:

Департамент міжнародного співробітництва:

e-mail: international.knukim@gmail.com

тел.: (044) 529-10-64.

 

Кафедра міжнародних відносин:

e-mail: mv.knukim@gmail.com

тел.: (044) 285-88-54, (044) 529 -98-65.

 

Version in English