Телефони для абітурієнтів: (044) 285-44-03, 285-43-86

Дизайн після епохи постмодерну: ідеї, теорія, практика

Рубрика: Анонси

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА ОДНОДУМЦІ!

Звертаємося із пропозицією участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції факультету дизайну і реклами КНУКіМ «ДИЗАЙН ПІСЛЯ ЕПОХИ ПОСТМОДЕРНУ: ІДЕЇ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА».

Дата проведення: 15-16.04.2021

Місце проведення: конференц-зала КНУКіМ або онлайн-формат (залежно від карантинних обмежень).

Співорганізатори, партнери:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Міністерство культури та інформаційної політики України
 • Київський національний університет культури і мистецтв
 • Київський університет культури
 • ГО Design4Ukraine
 • Спілка дизайнерів України;
 • Спілка художників України
 • MAINO DESIGN UKRAINE (Research & Realization agency)
 • School of Visual Communication
 • Європейська школа дизайну
 • Харківська державна академія дизайну і мистецтв
 • Українська академія друкарства.

 Основні питання, що пропонуються для обговорення:

 1. Постмодернізм чи постпостмодернізм? Епоха, в яку живемо та проєктуємо.
 2. Функції сучасного дизайну як результат переосмислення модерних і постмодерних теорій.
 3. Креативні технології дизайн-освіти в контексті постмодерної філософії.
 4. Арт-дизайн: на межі мистецтва і проєктування.
 5. Колекційний дизайн: тенденція ХХІ століття.
 6. Персоналії сучасного дизайну.
 7. Роль дизайну і дизайнера в активації суспільно-значущих подій та трансформації суспільних відносин.
 8. Освітньо-виховні проєкти з формування громадської активності серед студентів творчих спеціальностей.
 9. Дизайнери як співучасники змін у культурі, політиці, громадському житті, вихованні.

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА КОНФЕРЕНЦІЮ

Дослідницькі матеріали можна подавати в двох варіантах: тези доповідей та/або наукові статті.

 Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції. Тези приймаються українською або англійською мовами. Публікації БЕЗКОШТОВНІ. БЕЗ організаційного внеску.

 Вимоги до оформлення тез:

 1. Шифр УДК.
 2. Прізвище, ім’я, по-батькові автора українською мовою, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, ORCID за наявності.
 3. Назва тез доповіді (великими літерами) українською мовою.
 4. Ключові слова до статті (українською).
 5. Текст тез доповіді. Times New Roman, 14, інтервал 1,5.
 6. Використані джерела (мінімум 2 позиції).
 7. Наприкінці – номер контактного телефону та е-mail.

Тези доповідей на конференцію просимо надсилати на адресу udris.nata@ukr.net   до 25 березня

Наукові статті публікуватимуться у науковому журналі факультету дизайну і реклами «Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну», тематичне спрямування якого буде присвячено цій конференції. Публікації БЕЗКОШТОВНІ. Статтям присуджується індекс DOI.

http://demiurge.knukim.edu.ua/issue/archive .

Статті просимо надсилати на адресу udris.nata@ukr.net  до 30 квітня.

Вимоги до статті

5.1. Оформлення тексту

Шрифт – Times New Roman

Розмір шрифту – 14

Поля – 20 мм

Інтервал – 1,5

5.2. Структура рукопису

УДК

НАЗВА СТАТТІ (прописними літерами)

Блок особистої інформації:

Ім’я Прізвище

Orcid

Науковий ступінь, вчене звання

Місце роботи

Електронна пошта

Анотація українською мовою за такими розділами:

Мета дослідження. Методи дослідження.

Наукова новизна. Висновки.

В анотації треба уникнути посилань на використану літературу та специфічних скорочень і абревіатур.

Ключові слова.

НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ

Блок особистої інформації англійською:

Ключові слова англійською.

Текст статті подається за розділами. Кожен розділ повинен бути пронумерованим та починатися з нового рядка.

 1. Вступ

Розділ повинен розкривати актуальність дослідження, містити узагальнений базис його проведення, без докладного опису літературних джерел і наведення результатів.

 1. Мета дослідження

Розділ повинен розкривати цілі та завдання роботи.

 1. Методологія та аналіз джерельної бази

В розділі надається опис використаних теоретичних робіт, аналіз позицій згаданих вчених, порівняння наукових концепцій тощо. Якщо вказується прізвище науковця, потрібно у списку використаних джерел навести роботу, де розкривається та чи інша думка. Крім цього, стисло описується емпірична база – перелік проєктів, творів мистецтва, місце їхнього отримання для аналізу. Також додається огляд наукових методів ведення дослідження.

 1. Результати дослідження

Надається основний матеріал дослідження.

 1. Наукова новизна та практична значущість дослідження

Чітко формулюється інноваційність викладеного матеріалу.

 1. Висновки

В даному розділі необхідно стисло привести основні висновки дослідження.

Список використаної літератури

Джерела подаються в алфавітному порядку за таким принципом:

Даниленко, В. (2005). Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури. Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Колорит (с. 59-60).

Інші приклади оформлення бібліографії та посилань на джерела в тексті можна знайти за посиланням в кінці сторінки

http://arts-series-knukim.pp.ua/about/submissions#authorGuidelines

References

Всі номери повинні бути оформлені відповідно до стандарту APA

Цитати в тексті

Всі посилання в тексті повинні бути в списку використаної літератури. І навпаки, – на всі роботи, що наведені у списку використаних джерел, мають бути посиланні в тексті статті.

Ілюстративний матеріал

Всі ілюстрації, що наводяться в статті, повинні мати супровідні підписи за таким принципом:

Рис. 1.1. Автор. Назва проєкту або твору мистецтва. Рік створення.

Fig. 1.1. Author. Title of the project or work of art. Year of creation

Формат малюнків

JPG, повнокольорові або відтінки сірого, 300 dpi, модель СMYK

 Статті приймаються електронною поштою за адресою udris.nata@ukr.net

Організатор: КАФЕДРА ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ФАКУЛЬТЕТУ ДИЗАЙНУ І РЕКЛАМИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ.

Контактна особа: Наталя Сергіївна Удріс-Бородавко, (050) 265-79-73, (068)840-61-67.

 

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.